zyc731 对 宝珀五十噚系列5008-11B30-NABA的评论

    2021-04-16 12:14

    zyc731:

    [不推荐] 宝珀五十噚系列5008-11B30-NABA
    国内专柜20万的搭售安排的明明白白的,真狠啊
    评论
    宝珀
    五十噚系列
    5008-11B30-NABA
    • 麻花视频在线观看:宝珀
    • 系列:五十噚系列
    • 性别:男士
    • 表径:40.3
    • 机芯:1154
    • 材质:精钢,蓝宝石单向旋转表圈
    • 价格:¥107000

    详细消息>>